En Ünlü Hattatlar

En Ünlü Osmanlı Hattatları

 

Şeyh Hamdullah

Osmanlı hat ekolünün kurucusu, hattatların kıblesi ve kutbu, okçuların şeyhi ünvanlarıyla tanınan Şeyh Hamdullah 930-833 yılları arasında Amasya'da doğdu.

 

Ahmed Şemseddin Karahisari

Anadolu'nun yedi büyük üstâdından biri kabul edilen (134) Karahisârî'nin hayâtı hakkında yeterli bilgiye sâhip değiliz. 874/1469 yılında Afyonkarahisar şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir.

 

Derviş Ali "Büyük"

İstanbul'da dünyâya gelen Derviş Ali, Şeyh Hamdullah ekolünü canlandıran üstadlardan biridir. Bu sebeple "şeyh-i sânî" lakabıyla meşhur olmuştur. Daha sonra gelen diğer iki Derviş Ali'den ayırmak için Büyük ve Birinci lâkablarıyla da tanınır.

 

Eyyubi Mustafa b. Ömer (Suyolcuzade)

Eyüp semtinde dünyâya geldi. Bu sebeple Eyyûbî veya Suyolcuzâde diye meşhur olmuştur. Devhatü'l-küttûb yazarı Mehmed Necib Efendi'nin büyük babasıdır. Sülüs ve nesih yazılarını Derviş Ali'den öğrenerek icâzet aldı.

 

Hafız Osman

Aklâm-ı sittede çığır açmış, müstesnâ şahsiyetlerde biri olan Hâfız Osman 1052/1642'de İstanbul'da dünyâya geldi. Babası Haseki Sultan Câmii müezzini Ali Efendi'dir.

 

Seyyid Abdullah b. Seyyid Hasan Haşimi (Yedikuleli)

İstanbul'da Yedikule semtinde dünyaya geldi. Bu sebeple Yedikule'li ve Emîr Efendi diye meşhurdur. Babası İmrâhor Câmii İmamı ve Hz. Fâtıma neslinden hattat Hasan Hâşimî'dir.

 

Eğrikapılı Hoca Mehmed Rasim b. Yusuf

İstanbul'un Eğrikapı semtinde doğdu. Babası Eğrikapı'da Molla Aşkî Câmii İmamı hattat Yûsuf Efendi'dir. Bu sebeple Eğrikapılı Çelebi, İmamzâde Mehmed veyâ Hoca Mehmed Râsim diye bilinir.

 

Mustafa Rakım

Ünye'de dünyâya gelen Râkım Efendi, asırların nâdiren yetiştirdiği sîmâlardandır. Tuğrâ, sülüs ve celîsinde çığır açmış bir san'atkârdır.

 

 Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Türk mûsikîsi ile hat san'atlarında altın çağın idrâk edildiği XIX. Asırda bestekâr, neyzen, hânende, devlet adamı ve hattat olarak büyük bir şöhrete sâhip olan Mustafa İzzet Efendi, Tosya'da dünyâya geldi.

 

Hacı Nuri Korman

İstanbul'un Ortaköy semtinde dünyâya geldi. Babası Taşköprülü Ali Ağa'dır. Doğumundan kısa bir süre sonra âilesiyle berâber Beşiktaş'a yerleşti. Ömrünün sonuna kadar da burada ikâmet etti. Bu sebeble "Beşiktaşlı" diye meşhur oldu.

 

Hamid Aytaç El-Amidi

Asrımızın, İslâm dünyâsında en çok sevilen, örnek alınan son Osmanlı hattatı Hâmid Bey, 1891 yılında Diyarbakır (Âmid)'da doğdu. Asıl adı Mûsa Azmî'dir. Babası Zülfikâr Efendi, annesi Müntehâ Hanım'dır. Dedesi zamânının meşhur hattatlarından Âdem-i Âmidî'dir.

 

www.turkislamsanatları.com

 

Osmanlı Hat Sanatı

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !